Skip to main content

Viktig høyesterettsdom om ansvarsforhold vedrørende fast eiendom

En prinsipielt viktig høyesterettsdom med et positivt resultat for uheldige boligkjøpere i Trondheim . Immer Advokat AS har vunnet en viktig sak for boligkjøpere i Høyesterett.

Viktig Høyesterettsdom for boligkjøpere

Høyesterett har enstemmig dømt et arkitektfirma til å betale 16,5 mill i erstatning, renter og sakskostnader til kjøperne av fire nybygde boliger i Trondheim. Høyesterett fastslo at arkitektfirmaet som ansvarlig søker var ansvarlig for boligkjøpernes tap, etter reglene om erstatning utenfor kontrakt.

– Dette er en prinsipielt viktig dom, for den peker tydelig på at rådgivende selskaper kan bli erstatningspliktige, selv om de ikke er oppført som utbyggere eller tiltakshavere, og dermed ikke har en direkte kontrakt med boligkjøperne. Boligkjøperne som reiste sak mot arkitektfirmaet vil nå få erstatning for sine tap, som til sammen beløper seg til omkring 12,6 millioner kroner. Dette er tap de har hatt som følge av betydelige feil og mangler ved oppføringen av de fire boligene. I tillegg må arkitektfirmaet betale renter og saksomkostninger til Immer Advokat AS. Det har ikke vært tvil om skadeomfanget på boligene. Spørsmålet har vært hvem som må svare for utbedringskostnadene som boligkjøperne har hatt. Nå har både Sør-Trøndelag tingrett, Frostating lagmannsrett og Høyesterett fastslått at det er arkitektfirmaet som har ansvaret. På vegne av våre klienter, er vi svært glade for dommen, sier advokat Geir Hegle som også er daglig leder i Immer advokat AS.

Selskapet Trondheim Panorama AS var utbygger og tiltakshaver for boligprosjektet. Oppføring av husene var overlatt til et latvisk selskap som stod for prosjektering, produksjon, transport og sammenstilling av husene, basert på prefabrikkerte løsninger.

Multiconsult AS ble engasjert for å kontrollere den bygningsmessige standarden. Multiconsult avdekket graverende feil og avvik fra norsk standard. Feilkonstruksjon av boligene førte til omfattende vannlekkasjer, fukt- og råteskader. Boligkjøperne ble tvunget til å rive tak, vegger og terrasser, og ble påført kostnader med mer enn 50 prosent av kjøpesummen.

Trondheim Panorama AS bestred alle krav, men ved rettslig pågang fra Immer Advokat mot Trondheim Panorama og Helgeland Sparebank fikk boligkjøperne utbetalt entreprenørgarantier med ca. 1,4 millioner kroner i 2017. Etter at Trondheim Panorama AS gikk konkurs, reiste boligkjøperne krav mot arkitekten som ansvarlig søker.

Høyesterett fant at ansatte i arkitektfirmaet hadde brutt pliktene som ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven, på en uaktsom måte. Dette er årsaken til at selskapet må holdes ansvarlig for å utbetale erstatninger til boligkjøperne. Høyesterett slår også fast at kjøpernes krav var erstatningsrettslig vernet, og dette førte til at de fikk medhold i sine krav på erstatning.

– Det er vår advokat Dag Herrem som ført saken i Høyesterett. Han har holdt i saken, og gjort en grundig og solid jobb, som førte til et positivt resultat for de uheldige boligkjøperne i Trondheim. Dommen vil bli retningsgivende for ansvarlighet ved feil og mangler ved boligkjøp, etter reglene om erstatning utenfor kontrakt, sier Hegle.

Samlet har boligkjøperne fått erstattet 18,2 mill. i form av tilbakeholdt kjøpesum, entreprenørgaranti, erstatning, renter og sakskostnader.