Salærsats og fakturering:

IMMER advokat AS bruker differensierte timesatser, disse vil variere etter graden av spesialkunnskap hos den enkelte advokat eller advokatfullmektig på rettsområde saken omfatter.

 

Veiledende timesatser for advokatfirmaets medarbeidere:

Advokat: kr 1800,- – 2500,- (2250,- – 3125,- inkl. mva.)

Advokatfullmektig: kr 1300,- – 1800,- (1625,- – 2250,- inkl. mva.)
Saksbehandler: kr 970,- – 1100,- (1212,- – 1375,- inkl. mva.)

Ved salærfastsettelsen utøver vi et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, samt hvor effektivt oppdraget kan utføres ut fra advokaten eller advokatfullmektigens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten/advokatfullmektigen og de øvrige av firmaets medarbeidere.

Arbeidet faktureres etterskuddsvis hver måned, med 14 dagers forfall.  For øvrig gjelder advokatfirmaets alminnelige betingelser. Disse er inntatt i oppdragsbekreftelsen som følger hver sak og utleveres oppdragsgiver ved oppdragets oppstart.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

 

Forsikring (rettshjelpsdekning) via ditt forsikringsselskap

I de fleste tilfeller hvor tvisten omhandler bolig, bil, båt håndverkertjenester eller tvister med sameie eller borettslag vil klienten kunne ha rett på dekning av advokatutgifter fra sitt eget forsikringsselskap. Dette er nærmere bestemt i forsikringsvilkårene til innbo, villa, bil eller reiseforsikring. Også nabotvister, tomtefeste, vegtrafikksaker og tvister mot forsikringsselskap/bank og finansinstitusjon mv. kan være gjenstand for dekning.

Klienten plikter selv å gi Immer Advokat AS de nødvendige opplysninger for å foreta en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom Immer Advokat AS sitt salærkrav og det beløp som forsikringsselskapet dekker.

Forsikringsselskapene krever som regel at klienten selv dekker de første kr. 4000 som egenandel, og deretter 20 % av overskytende salær i egenandel fra forsikringstager. Forsikringen er normalt oppad begrenset.

Ta kontakt med den enkelte advokat dersom det er spørsmål om rettshjelpsdekning.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæring for IMMER kan lastes ned her.